ข้อตกลงในการใช้งานระบบลงทะเบียนฯ

ข้อตกลงในการใช้งานระบบฯ

1. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าถูกต้องครบถ้วน

2. กรมสุขภาพจิตขอสงวนสิทธื์การพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุม

3. กรมสุขภาพจิตจะแจ้งช่องทางการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านทาง E-Mail ที่ท่านลงทะเบียน และกรมสุขภาพจิตขอสงวนสิทธิ์ 1 E-Mail ต่อ 1 ท่านเท่านั้น

4. ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบตรวจพบว่าท่านเผยแพร่อีเมลไปยังบุคคลอื่นใช้ประชุมออนไลน์ กรมสุขภาพจิตขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุม


ติดต่อรายละเอียดการลงทะเบียน

รุ่งทิพย์ ศิริเจริญ โทร 02-590-8031

อีเมล: dmh.imhc3@gmail.com